Szeged-Sándorfalva-Dóc-Ópusztaszer kerékpárút pályázata

  • PDF

Pályázat részletes tartalmához:

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat Sándorfalva Városi Önkormányzattal, Dóc Községi Önkormányzattal és Ópusztaszer Községi Önkormányzattal konzorciumi együttműködést kötött a három települést és Szegedet összekötő kerékpárút kiépítésére.

 

Jelen tervezett beruházás eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek, és a projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva.

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtól megkért nyilatkozat alapján nem szükséges a fejlesztésbe partnerként bevonni az érintett állami tulajdonú közutak építtetőjeként sem a Magyar Közút NZrt-t, sem a NIF Zrt-t, így a konzorciumban a 3 település önkormányzata és Csongrád Megye Önkormányzata vesz részt.

A tervezett kerékpárút nyomvonala a 4519 jelű közút (Szeged-Csongrád) mentén helyezkedik el, és a közút szelvényezés szerinti bal oldalán vezet a 29+940-47+556 km szelvények között.

A nyomvonal úgy került kijelölésre, hogy idegen területek minimálisan legyenek igénybevéve, az érintett szakaszokon a kerékpárút és a közút széle között a meglévő ill. keresztmetszeti rendezés utáni vízelvezető árok elférjen, valamint a vonalvezetés elemei megfeleljenek az érvényben lévő ÚT 2-1.203:2006 útügyi műszaki előírásban – „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése”– foglaltaknak.

A fejlesztés egyik szükségszerűségét az indokolja, hogy egyre növekszik az agglomerációs gépjárműforgalom az adott településeken és a települések között, ezért a kerékpározók biztonsága növelésének érdekében szükség van a kül- és belterületi kerékpárút hálózat folyamatos bővítésére.

A fejlesztés egy másik aspektusból vizsgált szükségszerűségét az egyre erősödő turisztikai felhasználás is indokolja (mely területspecifikus szempontrendszerhez való illeszkedést is alátámasztja) ugyanis a tervezett nyomvonalon több turisztikai desztináció is található, mint a sándorfalvi Nádas tó, sándorfalvi bánya tó, és a nyomvonalon helyezkedik el az országos turisztikai célállomást jelentő Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark is.

A fejlesztéssel olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedés tud megvalósulni az érintett 3 település vonatkozásában, mely hozzájárul(hat) az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez is.

A projekt a települési lakosság mobilitásának környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét szolgálja, ugyanakkor hozzá is járul a TOP 3. prioritási eredményindikátor („A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”) értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez.

A fejlesztés célja:

A felhívás 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek fejezetének Ab) pontjában megfogalmazott kerékpárosbarát fejlesztés megvalósítására irányul, azaz a fejlesztés kapcsán települések közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása valósul meg, ezzel járulva hozzá a külterületi kerékpáros közlekedés jelentős fokú biztonságához.

Nem támogatható tevékenységet, és nem elszámolható költséget a fejlesztés nem tartalmaz.

A fejlesztés számos ingatlant érint, ezek zömében állami (Magyar Közút NZrt. által kezelt) és települési Önkormányzati tulajdonúak, ám így is mintegy 132 magán ingatlan kapcsán lesz szükséges művelési ágból való kivonással, és ingatlanvásárlással számolni.

A tulajdonviszonyok rendezése és véglegesítése a részletes tervdokumentációk elkészülése után válik lehetővé, és válik táblázatos formában bemutathatóvá.

A települések belterületén tervezett kerékpárforgalmi létesítmények fenntartását az önkormányzatok látják majd el. A külterületi szakaszok fenntartásáról a Magyar Közút Nzrt gondoskodik majd.

A beavatkozás területét illetve a tervezett nyomvonalat a kérelemhez mellékelt átnézeti helyszínrajz és nyomvonalterv tartalmazza.

Az 4519. jelű Csongrád – Szeged összekötő út, országos közút összes forgalma a tervezési szakaszon a 2014.évi forgalom számlálási értéke a 43,353-47,556 km szelvények között 4624 E/nap (számlálóállomás kódja: 5262). A tervezett nyomvonal része az országos kerékpárút törzshálózatnak. A tervezett szakasz illeszkedik a Szeged – Sándorfalva – Ópusztaszer – Baksi elágazás –Mindszenti rév – Tisza töltés – Csongrád útvonalhoz.

A fenti nyomvonalnak egyes szakaszai már elkészültek, ill. tervezés alatt állnak. A tervezett hálózathoz illeszkedik a meglévő Ópusztaszer belterületi kerékpárút, a meglevő Kistelek – Ópusztaszer kerékpárút, és a Kistelek környéki hálózat. Így a Kistelek belterületi, és a Kistelek – Balástya, és a megtervezett Kistelek – Pusztaszer kerékpárút.

A burkolatszélesség külterületen 2,5 m míg belterületen 2,25 m lesz.

A tervezett kerékpárút mintegy 17,60 km hosszúságban épül ki.

Pályaszerkezet:          

2,5cm AC-8 aszfalt kopóréteg

3,5cm AC-11 aszfalt kötőréteg

15 cm Ckt-4 zúzottkő útalap

15 cm homokos kavics ágyazat

1rtg geotextília

Szegélyek: szegély nélkül, a burkolatszélen a pályaszerkezeti rétegek 45 fokos kifuttatásával készül

A tervezett szakasz "A" hálózati funkciójú kerékpárút. Déli végpontján csatlakozik Szeged-Sándorfalva kerékpárúthoz, ezzel közvetlen kapcsolat létesül a fejlett Szegedi kerékpárút hálózathoz. Az északi végpontján csatlakozik a már üzemelő Ópusztaszeri belterületi kerékpárúthoz, amely egy hálózat része. Eljutást biztosít, Kistelek, Balástya településekre. Északi irányban tovább építhető Baks felé. A 42+020 km szelvényben bekötést biztosít a sándorfalvi Nádas tóhoz, amely jelentős szabadidős programot biztosít.  Ópusztaszeren elérési lehetőséget biztosít a Nemzeti Történeti Emlékpark felé. Megállapítható, hogy hivatásforgalmi és turisztikai funkciót is betölthet egyben.

NATURA 2000 érintettség:

A tervezett szakaszon a 4519. j. út szelvényezés szerinti bal oldalán NATUTA 2000 védettségű területek vannak, amelyekből 1-3 m igénybevétele szükséges a tervezett kerékpárút részére. A tervezés során ez ügyben további egyeztetés szükséges. A kerékpárút üzemeltetése nem jelent kifogásolható környezeti terhelést a NATURA 2000 védettségű területekre.

Ópusztaszeri szakasz:

Az Ópusztaszeri szakaszhoz a 33+970 szelvényben déli irányban a Dóc közigazgatási területén, a Dóci szakasz kerékpárút csatlakozik.   A tervezett kerékpárút országos hálózat részeként fog üzemelni. „A” hálózati elemként illeszthető a meglevő, vagy megtervezett rendszerbe.

Kezdőszelvény: 4519. jelű, Csongrád – Szeged összekötő út 29+940 km szelvény bal oldala. Közvetlenül kapcsolódik a meglévő kerékpárúthoz. Meglevő bekötést biztosít, „C” hálózati elemmel, a Történeti Emlékpark felé.  A csatlakozási ponttól északra üzemel meglévő kerékpárút.

A tervezett burkolatszélesség következtében jelentős hosszban szükséges idegen területek igénybevétele is. A területbiztosítással kapcsolatos geodéziai munkarészek az út tervezése után történnek.

Dóci szakasz

A tervezési szakasz Dóc község közigazgatási területén, a 4519 j. Csongrád – Szeged összekötő út bal oldalán, a 33+970 –37+570 km szelvények közötti szakasz.

Sándorfalvi szakasz:

A tervezett kerékpárút településhez mért elhelyezkedése szempontjából három szakaszból áll, mint külterületi szakasz, belterületi szakasz majd ismételten külterületi szakasz:

1. szakasz 37,570 – 42,755 szelvények között Dóc irányából

2. szakasz belterület 42,755-44,167

3. szakasz 44,167 – 47,556 Szeged irányába

A tervezett kerékpárút nyomvonala párhuzamos a közúttal, a kitűzési alapvonal a kerékpárút burkolatának közút felőli széle.

A szakaszon több helyen a nyomvonalhoz közel telefonoszlopok és nagy törzsátmérőjű és lombkoronájú fák találhatók, amelyek figyelembe kell venni és ki kell kerülni.

A közút 42,270 szelvényében keresztezik az utat a MOL Rt. kezelésében lévő, Algyő – Szank kondenzátum vezetékek, amelyeknek mérete NA100 ill. NA150. A védőcső hosszabbítás elkerülése miatt a kerékpárút nyomvonala kitér majd a közút felé.

A 42,590 szelvénytől a nyomvonal a helyszínrajzi kötöttségek miatt a közút szélétől 2,0 m-re kerül, és így egyenesen csatlakozik a meglévő szakaszhoz.

A tervezett kerékpárút a 4519.jelű országos közút átkelési szakaszán létesül. Csatlakozással rendelkezik a meglevő, Alkotmány körúti, belterületi kerékpárúttal.

Sándorfalva déli külterületi szakaszán a tervezett kerékpárút nyomvonala párhuzamos a közúttal.

A fejlesztés összhangban van a megye stratégiai és horizontális területfejlesztési céljaival, elsősorban a T1. Szeged – Hódmezővásárhely – Makó – Arad – Temesvár – Szabadka városhálózati csomópont felépítése és a T2. Komplex tájgazdálkodás és integrált várostérségek kiépítése a Homokhátságon és a Tiszatérségben elnevezésű területi célokkal. Illeszkedik Csongrád Megye Területfejlesztési Programja 4. Közlekedési kapacitások fejlesztése elnevezésű prioritásához, ezen belül pedig a 4. Kerékpárutak építése, kerékpáros útvonalak fejlesztése, kijelölése elnevezésű intézkedéscsomaghoz, továbbá a megyei területfejlesztési program mobilitás-fejlesztésre vonatkozó vezérprojektjének kerékpárutak fejlesztésére vonatkozó elemeihez..

A fejlesztés illeszkedik továbbá Csongrád Megye ITP-jének két fő célkitűzéséhez, a megyei gazdaságfejlesztéshez és a településfejlesztéshez, ezen belül szervesen kapcsolódik a TOP 3.1. intézkedéséhez.

A fejlesztés Európai Uniós fejlesztési támogatás társfinanszírozásával valósul meg bruttó  699 979 791,- Ft-ból*.

A projekt kezdési időpontja: 2017. 10. 11.

 

A projekt várható befejezési időpontja: 2019. 08. 30.

(*: pályázatban és támogatási szerződésben szereplő tervezői költségbecslés alapján meghatározott összeg, mely az építőipari kivitelezési áremelkedések okán vélhetően emelkedni fog.)

 

A látványtervek mutatják be, hogy hol fog elhelyezkedni a kerékpárút:

honlapra 0001

fotok 0001

fotok 0002

fotok 0003

Elérhetőségek

Dóc Község Önkormányzat

Cím: 6766 Dóc Alkotmány u. 17.

 

Tel.: 0662/570-005 

       0662/570-006

       +36307996488

E-mail: onkormanyzat@dockozseg.hu

Dóci Ügyfélszolgálati Iroda

Ügyfélfogadás
Hétfő 8-12
Kedd 8-12
Szerda 13-17
Csütörtök 8-12
Péntek Nincs

 

Telefonszám:

62/570-005

62/570-006

 +36307996488